vendredi 14 octobre 2011

برنامه استاد سیاوش اوستا پیرامون گزارش العربیه از آقای نجاح محمد علی پیرامون بهار زرتشتی بیماری عباس پالیزدار و ماهان ایر

برنامه استاد سیاوش اوستا پیرامون گزارش العربیه  از آقای نجاح محمد علی پیرامون بهار زرتشتی بیماری عباس پالیزدار و ماهان ایر


استاد سیاوش اوستا در برنامه هفتگی تلویزیونی خود که همزمان از شبکه جهانی پارس پخش میشد امروز ناهید شید جمعه سخنانش را پیرامون گزارش شبکه جهانی العربیه پیرامون نوزرتشتی های جهان و بهار زرتشتی در ایران آغاز کرده و گفت این گزارش بقلم محمد علی نجاح در رسانه های عربی بطور گسترده ای منعکس شده است و امروزه جهان واقف است که تلاشهای اندیشمندان موثر افتاده و برگ تازه ای در جهان اهورائی گشوده شده است


استاد سیاوش اوستا در این برنامه از عباس پالیزدار افشاگر مفاسد اقتصادی یاد کرده و گفت که او که میخواست دزدان را معرفی کند خودش قربانی شده و امروزه پس از سالها زندان    بیمار و در بیمارستان بستری است روزی روزگاری همه رسانه ها در باره او سخن میگفتند اما امروز کمتر کسی از او یاد میکنداستاد سیاوش اوستا در این برنامه به آنروی سکه جنجال ترور در آمریکا پرداخته و گفت نخستین قربانی این جنجال شرکت هواپیمائی ماهان بود که تمامی پروازهایش حتی به عربستان ممنوع شد


استاد سیاوش اوستا چگونگی تشکیل این شرکت را شرح داده و گفت نام ماهان را دکتر عطا الله مهاجرانی بدرخواست حسین مرعشی انتخاب کرد حسین مرعشی پسر عموی عفت خانم زن هاشمی رفسنجانی در هنگامیکه استاندار کرمان بود با تاسیس بنگاه خیریه مولی الموحدین شرکت هواپیمائی ماهان را تشکیل داد و همو رئیس دفتر هاشمی در هنگام ریاست جمهوری بود و معاون خاتمی و از اعضای درجه یک حزب کارگزاران سازندگی

استاد سیاوش اوستا در این برنامه از حسن صباح و تشکیلات و اهداف او سخن گفت و درباره خیام و این جهان فرسوده کاری از خود ایشان بر روی سه عدد سی دی که شرح حال حسن صباح و خواجه نظام االملک و کیوان نیشابوری عمر خیام میباشد سخن گفته و گفت حسن صباح را جهان خوب نشناخته است

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire