mercredi 2 novembre 2011

گفتگوی منتهی المراحی از شبکه جهانی العربیه با استاد سیاوش اوستا پیرامون کودتای احتمالی در ایران جنگ داخلی بین سران


Al Arabiya

گفتگوی منتهی المراحی از شبکه جهانی العربیه با استاد سیاوش اوستا پیرامون کودتای احتمالی در ایران جنگ داخلی بین سران

Montahi Al Ramhi

siyavash Awesta david ABBASI avec Montahi Al-Ramhi sur ALARABIYA 
http://youtu.be/EayL5s2pFxE
گفتگوی منتهی الرمحی از شبکه جهانی العربیه با استاد سیاوش اوستا پیرامون کودتای احتمالی در ایران
جنگ داخلی بین سران نظام وارد فاز نوینی شده است که هر یک در اندیشه نابودی دیگری است اصلیترین جنگ داخلی میان رفسنجانی و احمدی نژاد دایر است اما سید علی خامنه ای که نخست از احمدی نژاد پشتیبانی کرده بود اینک طرف رفسنجانی را گرفته است لذا بخش بزرگی از قدرت در ایران بخاطر این رفیق بازی با سید علی خامنه ای دشمن شده اند خامنه ای و احمدی نزاد نتوانستند از عباس پالیزدار که دزدان رزیم را افشا کرد دفاع کنند و اینک او در زندان است رفسنجانی از طریق دکتر مهدی خزعلی طی مصاحبه ای با استاد سیاوش اوستا اسناد شناسنامه ای محمود احمدی نژاد را که دال بر یهودی بودن او بود منتشر کرد و داوود احمدی نژاد تایید کرد که آنها دو پدر داشته اند یکی یهودی و دیگری مسلمان قدرت در ایران در دست سید علی خامنه ای است و تا او زنده هست امکان کودتا نیست و شایان یاد آوریست که حتی میرحسین موسوی نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته بود
ما به انسانیت باور داریم انسان چه یهودی و مسلمان و مسیحی و بودائی و زرتشتی و بهائی قابل احترام است اما احمدی نژاد چون از تبار نور کارتا های یهودی است میباشد ضد حکومت اسرائیل است و بسان انجمن حجتیه و مهدویه معتقد است که تا آمدن ناجی نباید حکومت اسرائیل تشکیل شود (mMiniatureDavid ABBASI, Siyavash AWESTA
سیاوش اوستا 
"سياوش افيستا" 

Ses LIVRES 
David Abbasi auteur de plus de 100 ouvragesABBASI Siyavash Awesta, Ecrivain, Historien, President de l'InstitutAWESTA & PersianCnn
Liste des livres écrits par ABBASI

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire