samedi 17 septembre 2011

تشریح فروهر بروایت استاد سیاوش اوستا رهبر نو زرتشتی های جهان


تشریح فروهر بروایت استاد سیاوش اوستا رهبر نو زرتشتی های جهان

 فرهر و تشريح آن


فروهر بعنوان اهورامزدا، خداوند هند و اروپا (جهان آريايي) شناخته شده است. در صورتيكه فروهر را افقي درنظر بگيريم به پرنده‌اي درحال پرواز مي‌ماند. اهورامزدا از دو واژه « دانا و توانا» شكل گرفته است . اهورا يعني دانا و مزدا: يعني توانا
اهورامزدا دانا وتوانا مي‌باشد وبرخورداري اين خداوند از اين دو صفت بسياري از دادة ها وتفكرات غيرعقلي را درباره خدايان نفي مي‌كند و برتري خردمندانه و فلسفي اورا نسبت به ديگر خدايان نمايان مي سازد.
خداوندي كه دانا باشد نيازي به آزمودن مردم ندارد، زيرا آزمودن نشانه‌ عدم آگاهي از نتيجه كار مي‌باشد. دانايي خداوند موجب ميشود تا سنگها و مشكلاتي را جهت آزمودن مردم فراراهشان قرار ندهد و براي اثبات وفاداري مردم نيازي به قرباني و يا وعده دوزخ و بهشت نيست. وكلاُ امتحان و آزمايش را معلمي از شاگرد مي‌گيرد كه نادان به دانش و توانايي فرد باشد.
توانايي دومين صفت خداوند ايراني است
دارا بودن اهورامزدا از دو صفت «دانا و توانا» اورا از عذاب دادن انسانها و سوزانيدن مردم در آتش جهنم ورهاكردن آنها در بهشت عياشي بي‌نياز مي‌كند! زيرا چون دانا به كردار آفريدگار خود مي‌باشد هرگز آنها را مورد آزار و شكنجه قرار نمي‌دهد.
و اما تشريح فروهر (اهورامزدا):

سرفروهر
برخوردار بودن اهورامزدا از سر يك انسان نمايانگر آن است كه انسان برچهره خداوندي آفريده شده است و جهان هستي در اختيار او نهاده شده است و دراين جهان با برخورداري از «خرد» و « روان پاك» آزاد رها شده است تا با تكيه برخردخويش بهشت را در همين جهان بيافريند.
ريش
ريش داشتن اهورامزدا (فروهر) بيانگر سني است كه انسان به خرد و دانش تشخيص وتفكيك بدون تعصب و احساس مي‌رسد. اين سن را از روزگاران كهن 20 و يا 40 سالگي دانسته اند. انسان در نوجواني سرشار از شور، عشق، احساس، خشونت و مهرباني و افراطي بوده و كمتر ميتواند با جهان وپديده‌هاي پيراموني خودش برخوردي عقلي و خردمندانه بنمايد.
پوشش
پوشش داشتن پيكر فروهر نشانه‌ برخوردار بودن انسان است از پوششي مناسب در جسم و پرهيزكار در روان!
گردي كوچك
گردي كوچكي كه در دست چپ فروهر قرارگرفته است نشان شهرياري انسان است  برروي زمين .
گردي بزرگ
گردي بزرگ وسط كه پيكر انسان از درون آن بيرون آمده است نشانه خورشيد مي‌باشد كه بيانگر حيات و زندگي گرفتن انسان و هستي از انرژي خورشيدي است.
كنگره‌ها
سه كنگره قسمت بالايي و سه كنگره قسمت پاييني نمايانگر شش ايزد و يا امشاسپندان بزرگ آئين اوستا است كه هريك تعدادي از فرشتگان ديگر را در خود وبا خود همراه دارند. ارديبهشت،  خرداد، امرداد، شهريور، بهمن، اسپندارند و يا ايزداني چون : آناهيتا، ميترا، مهر، و ارونا و..
دوعلامت وصل به گردي بزرگ
دو علامت وصل به گردي بزرگ نشانگر چرخش خورشيد و چرخش هستي مي‌باشد.دست راست
دست راست فروهر جهت داشتن و جهت دادن انسان را در هستي وهستي را براي انسان نشان ميدهد! همچنانكه هستي داراي نظم و هدفي مي‌باشد، اهورامزدا انسان را نيز دعوت مي‌كند تا درزمانه و زندگي داراي نظم و هدفي مشخص باشد.
كلاه شهرياري
كلاهي كه فروهر بسر دارد كلاه و تاج شهرياري است كه تمامي هستي را در فرمان و اراده شهرياري او نشان ميدهد. فروهر اهورمزدا جاودان است و همه چيز را با انديشه آفريده است. او گياهان را مي‌روياند، بخورشيد نور ميدهد، آتش را گرما ميدهد. آب را روان مي‌سازد. زايش ها را فرمان ميدهد. پروازها را سازمان ميدهد و آسمان و خورشيد را در اراده خويش دارد. سپاهان راستي و مهرورزي را آنگاه كه ياري اورا طلب كنند ياري مي‌رساند.
   صليب همان فروهر است
صليب كه برگرفته از واژه پارسي چليپ و چليپا مي‌باشد همين فروهر ماست كه شاخ و برگ آن زده شده است وبحالت دو خط عمودي و افقي درآمده است.
زرتشت نخستين كه بيش از شش هزار سال پيش مي‌زيسته است با طرح «اهورامزدا» چندخدايي رابه تك خدايي تبديل نموده است و تمامي ايزدان و خداياني كه با نام مهر و ميترا و آناهيتا و ارونا و غيره در ميان آرياييان رواج داشته است را به يك خداوندگار تبديل نموده و همه آنها را زير فرمان فروهر، اهورامزدا قرار داده است.اهريمن انديشه اي آفريده شده مستقل از اهورامزدا است كه در راه بدي و پليدي و كينه‌جويي و جنگ طلبي و رشك آفريني و.. سرباز گيري مي‌كند، اما انسان قادر و توانا است تا هرلحظه كه اراده كند از سپاه اهريمن خارج و به سپاه اهورامزدا داخل خواهد شد.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire